Su ve Atık / Kentsel Altyapı Yönetimi

Akvadem’in başlıca uzmanlık alanı… Şirketin gücü, mühendislik çözümlerinin yanısıra su ve atık altyapısı alanında yönetimsel bakış açısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Sunduğumuz değer, en iyi çözümleri bulmak için yerel örneklerle bütünleşen çok yönlü uluslararası deneyimimiz ve bilgimizdir. Bu sektördeki başlıca faaliyet alanlarımız / hizmetlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Su Temini ve Dağıtımı
Su Kalitesi Yönetimi
Atıksu Toplama
Atıksu Arıtma Tesisleri
Entegre Katı Atık Yönetimi
Su ve Atık Sistemlerinin Enerji Verimliliği
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kurumsal Güçlendirilmesi ve Organizasyonel Gelişimi
Kapasite Geliştirme ve İnsan Kaynakları Gelişimi
Ticarileşme
Tüketim Ölçümü
Tahakkuk ve Tahsilat Prosedürleri
Müşteri /Abone Yönetimi
Gelir Getirmeyen Su (Su Kayıp- Kaçakları)
Tarife Çalışmaları
Finansal Yönetim
Varlık Yönetimi ve Yatırım Planlaması
Kayıt Sistemi ve Bilgi Yönetimi

Çevre ve Enerji

Birbiriyle ilişkili olan bu sektörler Akvadem’in başlıca çalışma faaliyetleri arasındadır. İlgili Hizmetlerimiz aşağıdaki alanları içermektedir:

Çevresel Etki Değerlendirmeleri
Çevresel Saha Değerlendirmesi
Çevresel Yönetim Planı
Çevresel ve Sosyal Eylem Planları
Yerel Çevresel Eylem Planları
İklim Değişimi Eylem Planları
Enerji Verimliliği Çalışmaları

Sosyal Sektörler / Kalkınma

Akvadem ekibi, özellikle sosyal fon içerikli kalkınma projelerinde oldukça yüksek deneyime sahiptir. Bu deneyim şirketimize, kırsal kalkınma projelerinden, kurumsal sosyal sorumluluk programlarına kadar birçok alanda sosyal sektör tecrübesi kazanımı sağlamıştır. Bu sektördeki hizmetlerimiz :

Kırsal Kalkınma / Topluluk Bazlı Kalkınma
Sosyal Fonlar
Hibe Programları
Gelir Getirici Faaliyetler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları
Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Programları
Yerel Yönetimler
Kamu Sektörü Gelişimi

Hizmetlerimiz

Farklı sektörlerle ve farklı hedef grupları ile deneyimlerimiz proje yönetim performansımızda artı bir değer ortaya koymamızı sağlamaktadır. Planlamadan uygulamaya projelerin her aşamasında uluslararası deneyimlerimizi ve bilgimizi yerelde en uygun çözümü üretmek için kullanıyoruz.

Bir çok Uluslararsı Finansman Kuruluşu / Kalkınma Kuruluşu ile çalışmış olan ekibimiz uluslararası ihale kuralları konusunda uzman olup bu konuda eğitimler de vermektedir. Kalkınma Bankalarının Proje Uygulama Birimlerine proje uygulama ve ihale desteği ana hizmet alanlarımızdan biridir.

İhale planlama ve uygulama
İhale dosyası oluşturma
Yaklaşık maliyet
İhale değerlendirme ve raporlama
Eğitim

FIDIC ve benzeri uluslarası sözleşme koşulları konusunda engin deneyim ve bilgi sahibi olan ekibimiz, müşterilerine sözleşme yönetimi disiplini altında farklı hizmetler sunabilmektedir.

Gerek mühendislik alanındaki gerek sözleşme alanındaki bilgi ve deneyimizlerimiz ile müşterilerimize etkin kontrollük hizmetleri sunuyoruz.

Özellikle su, atıksu ve katı atık sektörlerinde ihtisaslaşmış uzmanlarımız ile Mühendislik çözümleri sunuyoruz. Planlamadan, fizibiliteye, projelendirmeden uygulamaya ve kalite kontrollüğüne altyapı sektöründe komple mühendislik hizmetleri…

Uluslararası mevzuata uygun çevresel ve sosyal değerlendirmeler:

Çevresel Etki Değerlendirme
Çevre yönetim planları, hazırlama, izleme ve değerlendirme
İş sağlığı ve güvenliği
Proje Sosyal Etki Değerlendirmeleri
Yerinden olma etki çalışmaları
Eğitim
Anahtar göstergelerin belirlenmesi,
İzleme ve değerlendirme planının oluşurulması,
İzleme ve değerlendirme,
Uygulama sonrası (ex-post) değerlendirme…
Eğitim

Su ve Atık işletmelerinin/idarelerinin yönetimi, kurumsal gelişimi, kapasite geliştirme çalışmaları ana iş alanımızdır.

Kurumsal gelişim ve re-organizasyon
Stratejik planlama
İş süreçleri analiz ve geliştirme
Performans geliştirme: verimlilik ve maliyet etkin önlemler
İnsan kaynakları geliştirme,
Ticarileşme
Tahakkuk ve tahsilat yönetimi,
Varlık yönetimi, ve yatırım planlama geliştirme,
Kayıt ve raporlama sistemleri, yönetim bilgi sistemleri analiz ve geliştirme
Proje yönetimi- Proje yönetim organizasyonu entegrasyonu
Finansal Yönetim / tarife
Özellikle altyapı işletmelerinin finansal analizi ve geliştirilmesi,
Ödenebilirlik analizleri
Tarife çalışmaları
Maliyet bazlı tarifelendirme o Kirleten Öder Prensibine gore tarifelendirme

Su ve atık sektöründe Özel Sektör Katılım Modelleri, uygun modellerin belirlenmesi ve ihale müşavirliği hizmet kapsamımızdadır.

Sosyal fon (hibe, mikro kredi, vb) tasarlama ve uygulama,
proje değerlendirme ve uygulama,
operasyonel kılavuzlar oluşturma
Gelir getirici proje fonları oluşturma konusunda ekip üyelerimizin ulusal ve uluslararası deneyimi mevcuttur.

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren altyapı kuruluşları, belediyeler, ve proje kurumlarına yönelik kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmalarımız hizmet kapsamımızdadır. Proje bazlı çalışma dışında, Aqwadem Akademi ile serbest katılımlı ve sürekli eğitimler ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde kapasite gelişimine destek vermeyi hedeflemekteyiz.

Özellikle çevresel, teknik, operasyonel ve finansal bileşenler ile ilgili yatırımcılara ve finansman kurumlarına durum değerlendirme/tespit teklif ettiğimiz hizmetlerimiz arasındadır.

Su işletmeleri ile ilgili hizmet alanlarımızın biri de gelir getirmeyen su (Non-Revenue Water) çalışmaları olup özellikle ticari kaçaklar ile ilgili analiz ve çözüm çalışmaları uzmanlık alanımızdır.

Özellikle altyapı tesislerine yönelik enerji verimliliği çalışmaları

Özellikle kentlere ve altyapı işletmelerine yönelik iklim değişikliği uyum strateji ve planlama çalışmaları; düşük karbon emisyonlu büyüme strateji ve planlama çalışmaları; green-growth / çevre dostu büyüme planlamaları. Sektör analizleri…

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yönelik çeşitli amaçlarda bilgisayar destekli etüt ve anket çalışmaları.

Durum analizi ve reporlama
Strateji geliştirme